תנאים והסכמות

נספח א': תקנון הרשמה והנחיות תשלום שכר לימוד והפסקת  לימודים

מסגרת הלימודים:  
מספר המשתתפים בכל קורס מוגבל, והעדיפות היא למקדימים להירשם ובלבד שעמדו בתנאי הקבלה.  
פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים. מכללת יוזמות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכניות הלימודים בצוות המנחים ובמערך השיעורים. הודעה על ביטול ו/או שינוי שהתפרסם לא תיחשב להפרת התחייבות כלשהי של מכללת יוזמות. התלמידים הנוגעים בדבר יקבלו הודעה על כך.

תנאי קבלה:

  • גיל 26 ומעלה

  • בעלי השכלה אקדמאית ו/או ניסיון תעסוקתי רלוונטי לתחום

  • כל הנרשמים יידרשו לעבור ראיון אישי וראיון מקצועי 

  • וועדת חריגים תאשר תנאי קבלה באופן אישי למי שאינו עומד בדרישות הקדם.
     

בחלק מהקורסים נדרש המועמד לעבור בחינת התאמה ו/או ראיון אישי .
מטרת בחינת ההתאמה לאפשר יצירת כיתות לימוד בעלות אקלים למידה מאתגר. ההתאמה נועדה לשרת הן את התלמיד והן את מכללת יוזמות ולמנוע מצב שבו תלמיד יכוון עצמו למסגרת בה הוא יתקשה לממש את הפוטנציאל שבו .

תשלום שכ"ל:
יש להסדיר את תשלום שכ"ל עד 45 יום לפני תחילת הקורס.
כל איחור בתשלום גורם להפחתת מספר התשלומים האפשריים.
כל איחור בתשלום יגרום להעלאת שכ"ל למחירו המקורי- תוספת בסך 1000 ₪. 
סטודנט אשר מקבל מימון ממקום עבודתו או מגוף חיצוני אחר יביא לפני תחילת הלימודים מכתב התחייבות מאת המעסיק למימון שכ"ל.

בכל מקרה של החזר המחאה ע"י הבנק או בקשה של סטודנט למשוך המחאה שהופקדה, יחויב הסטודנט בעמלה בסך 30 ₪ להמחאה בגין עמלה ודמי טיפול.

בהתחייבות (של מקום העבודה או גורם משלם אחר): התשלום יבוצע בתשלום אחד תוך 30 יום מתאריך הפקת החשבון, שיישלח ע"י קבוצת יוזמות. מצורף טופס הרשמה הכולל סעיף על תשלום בהתחייבות של מקום העבודה או גורם  משלם אחר, יש למלא את כל הפרטים המבוקשים בסעיף הנ"ל. 

הצהרה והתחייבות:
הריני לאשר חיוב אמצעי התשלום הנ"ל באופן אוטומטי עבור שכר הלימוד 45 ימים לפני תחילת הלימודים על מנת לקבל הטבת הרשמה מוקדמת, בחלוקה לתשלומים שנקבעו בהסכם זה או שליחת התשלום בהמחאות. **במידה ושכ"ל לא יוסדר בזמן הנקוב מעלה, תבוטל ההרשמה המוקדמת ותחזור למחיר הקורס המקורי בתוספת של 1000 ₪**שכ"ל אינו כולל אימון אישי(נספח ד').

אני מסכים כי אי עמידה בתשלום שכר הלימוד או בכל תשלום אחר לקבוצת יוזמות - מכללת יוזמות, מצדי ו/או עבורי עשוי למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה. כמו כן זכאית קבוצת יוזמות לזקוף כל תשלום שלי לחוב או לחיוב שלי שטרם שולם, לפי שיקול דעתה. אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי, אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.

נספח ב':
זכאות לתעודה והענקת תעודת סיום  - קורס התמחות באימון וסדנאות

השלמת חובות וזכאות לתעודה:
תלמיד שסיים את לימודיו כנדרש, יהיה זכאי לקבל תעודת סיום קורס התמחות באימון מטעם מכללת יוזמות.

מי שסיים לימודיו ואינו זכאי לתעודה בגין אי השלמת חובות לימודיים, תשמר לו הזכות להשלים חובותיו במשך שנתיים ממועד סיום לימודיו על- פי התכנית המקורית. אם לא יעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, מכללת יוזמות ידונו לגופו של עניין באפשרות ההשלמה בהתאם לתוכנית הלימודים.

לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודים הקודמים. השלמת חובות לימודיים לאחר סיום הלימודים כרוכה בתשלום, על פי החלטת מכללת יוזמות, תלמיד שלומד שנית קורס שלא עמד בו בהצלחה, ישלם 50% ממחיר הקורס עפ"י המחירון התקף בשנת הלימוד הנוכחית החדשה. החזרה ורישומו בקורס יעשה על פי בסיס מקום פנוי ובהתאם להחלטת מכללת יוזמות.

מי שסיים לימודיו ולא סיים לשלם את שכר הלימוד המלא, לא יהיה זכאי לאישור לימודים ולתעודה. אם לא יוסדר התשלום גם לאחר קבלת מכתב התראה בנושא, ינקטו מכללת יוזמות בכל הדרכים העומדות לרשותם, לרבות פנייה לערכאות משפטיות.

תעודה:

  • תעודה מטעם מכללת יוזמות. 

  • תעודה מוכרת ע"י לשכת המאמנים של ישראל