תנאים והסכמות

נספח א': תקנון הרשמה והנחיות תשלום שכר לימוד והפסקת  לימודים

מסגרת הלימודים:  
מספר המשתתפים בכל קורס מוגבל, והעדיפות היא למקדימים להירשם ובלבד שעמדו בתנאי הקבלה.  
פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים. מכללת יוזמות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכניות הלימודים בצוות המנחים ובמערך השיעורים. הודעה על ביטול ו/או שינוי שהתפרסם לא תיחשב להפרת התחייבות כלשהי של מכללת יוזמות. התלמידים הנוגעים בדבר יקבלו הודעה על כך.

תנאי קבלה:

 • גיל 26 ומעלה

 • בעלי השכלה אקדמאית ו/או ניסיון תעסוקתי רלוונטי לתחום

 • כל הנרשמים יידרשו לעבור ראיון אישי וראיון מקצועי 

 • וועדת חריגים תאשר תנאי קבלה באופן אישי למי שאינו עומד בדרישות הקדם.
   

בחלק מהקורסים נדרש המועמד לעבור בחינת התאמה ו/או ראיון אישי .
מטרת בחינת ההתאמה לאפשר יצירת כיתות לימוד בעלות אקלים למידה מאתגר. ההתאמה נועדה לשרת הן את התלמיד והן את מכללת יוזמות ולמנוע מצב שבו תלמיד יכוון עצמו למסגרת בה הוא יתקשה לממש את הפוטנציאל שבו .

תשלום שכ"ל:
יש להסדיר את תשלום שכ"ל עד 45 יום לפני תחילת הקורס.
כל איחור בתשלום גורם להפחתת מספר התשלומים האפשריים.
כל איחור בתשלום יגרום להעלאת שכ"ל למחירו המקורי- תוספת בסך 1000 ₪. 
סטודנט אשר מקבל מימון ממקום עבודתו או מגוף חיצוני אחר יביא לפני תחילת הלימודים מכתב התחייבות מאת המעסיק למימון שכ"ל.

בכל מקרה של החזר המחאה ע"י הבנק או בקשה של סטודנט למשוך המחאה שהופקדה, יחויב הסטודנט בעמלה בסך 30 ₪ להמחאה בגין עמלה ודמי טיפול.

בהתחייבות (של מקום העבודה או גורם משלם אחר): התשלום יבוצע בתשלום אחד תוך 30 יום מתאריך הפקת החשבון, שיישלח ע"י קבוצת יוזמות. מצורף טופס הרשמה הכולל סעיף על תשלום בהתחייבות של מקום העבודה או גורם  משלם אחר, יש למלא את כל הפרטים המבוקשים בסעיף הנ"ל. 

הצהרה והתחייבות:
הריני לאשר חיוב אמצעי התשלום הנ"ל באופן אוטומטי עבור שכר הלימוד 45 ימים לפני תחילת הלימודים על מנת לקבל הטבת הרשמה מוקדמת, בחלוקה לתשלומים שנקבעו בהסכם זה או שליחת התשלום בהמחאות. **במידה ושכ"ל לא יוסדר בזמן הנקוב מעלה, תבוטל ההרשמה המוקדמת ותחזור למחיר הקורס המקורי בתוספת של 1000 ₪**שכ"ל אינו כולל אימון אישי(נספח ד').

אני מסכים כי אי עמידה בתשלום שכר הלימוד או בכל תשלום אחר לקבוצת יוזמות - מכללת יוזמות, מצדי ו/או עבורי עשוי למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה. כמו כן זכאית קבוצת יוזמות לזקוף כל תשלום שלי לחוב או לחיוב שלי שטרם שולם, לפי שיקול דעתה. אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי, אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.

נספח ב': נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים

הפסקת לימודים ע"י מכללת יוזמות:

מכללת יוזמות שומרת לעצמה את הזכות לסיים לימודיו של תלמיד, עקב בעיית אמינות, אי עמידה בתנאי התשלום, אי התאמה לקבוצה או למסלול הלימוד, עקב החלטה מקצועית של המנחה בקורס ומכול סיבה שהיא הפוגמת בתהליך הלמידה של כלל הקבוצה.                                                                   

בכל שלב בו הופסקו לימודיו של סטודנט – תודיע על כך מכללת יוזמות לסטודנט בכתב ויוחזר לו החלק היחסי של תשלום שכ"ל.

 

אימון אישי כתנאי להמשך לימודים בקורסי אימון ע"י מכללת יוזמות:

למכללת יוזמות הזכות לחייב סטודנט לעבור תהליך של אימון אישי/חונכות, לצורך המשך לימודיו במסלול האימון וקבלת תעודה, זאת משיקולים מקצועיים של מנחת הקורס.

 

הפסקת לימודים ע"י הסטודנט:

הודעה על הפסקת לימודים חייבת להיעשות בכתב ולהימסר למשרדי מכללת יוזמות.    

על המבטל חלה האחריות לוודא, כי הודעתו על הפסקת לימודים התקבלה במשרדי מכללת יוזמות.   

 

המועד הקובע לגבי הפסקת הלימודים הוא היום בו התקבלה ההודעה בכתב. הודעה שנמסרה בע"פ או בטלפון לא  תחשב כקובעת לגבי הפסקת הלימודים. היעדר נוכחות בלימודים לא ישמש ראייה למועד הפסקת הלימודים. תלמיד רשאי להודיע על הפסקת לימודים מרצון.

פירוט החזרי התשלומים לסטודנטים המודיעים על הפסקת לימודיהם:

עיתוי קבלת בקשת ביטול עד מועד המפגש הראשון:

גובה הקיזוז על סך: דמי טיפול מנהלי על סך דמי הרשמה

 

עיתוי קבלת בקשת ביטול לאחר המפגש הראשון

גובה הקיזוז על סך:  ערך יחסי של מפגש אחד + 50% משכר הלימוד

 

עיתוי קבלת בקשת ביטול לאחר שני מפגשים

גובה הקיזוז על סך: ערך יחסי של שני מפגשים + 75% משכר הלימוד

 

עיתוי קבלת בקשת ביטול לאחר שלושה מפגשים

גובה הקיזוז על סך:  אין החזר כספי

 

החזר כספי:

 • ההחזר הכספי יועבר תוך חודש מיום הפסקת הלימודים.       

 • החזר לתלמידים ששילמו בכרטיס אשראי, יהיה בניכוי עמלת חברת האשראי בגין סכום העסקה המבוטלת.

 • החזר לתלמידים ששילמו באמצעות צ'קים עתידיים יהיה בניכוי עמלת ביטול בסך 30₪ לכל צ'ק. 

 

דגשים והערות:

 • גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי בסך דמי ההרשמה.

 • סוג נוהל הביטול נקבע על פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס ולא על פי הסכום ששולם בפועל.

 • במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר המשך לימודים במשך שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות מידית למרכז ההרשמה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו, בכפוף לנהלי מכללת יוזמות. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

 • בכל מקרה לא יוחזרו דמי ההרשמה.

נספח ג':

זכאות לתעודה והענקת תעודת סיום  - קורס הכשרת מאמנים

השלמת חובות וזכאות לתעודה:

קורס הכשרת מאמנים מאפשרת לאמן ולעסוק באימון תחת ליווי והדרכה.

תלמיד שסיים את לימודיו כנדרש בתכנית ההכשרה בלבד, יהיה זכאי לקבל תעודת סיום קורס הכשרת מאמנים, בפיקוח של היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר-אילן.

 

מי שסיים לימודיו ואינו זכאי לתעודה בגין אי השלמת חובות לימודיים, תשמר לו הזכות להשלים חובותיו במשך שנתיים ממועד סיום לימודיו על- פי התכנית המקורית (לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודים הקודמים). השלמת חובות לימודיים לאחר סיום הלימודים כרוכה בתשלום.

 

תעודה:

 • קורסים בפיקוח אוניברסיטה: תעודה מטעם מכללת יוזמות ובפיקוח של היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר-אילן.

 • קורסים שאינם בפיקוח: תעודה מטעם מכללת יוזמות.

זכאות לתעודה והענקת תעודת סיום  - קורס משולב הכשרה והסמכת מאמנים

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות לשכת המאמנים ובנויה ממספר שלבים:

שלב א - קורס הכשרת מאמנים ( כמפורט בנספח ב' )

 • קורס הכשרת מאמנים בהיקף של 175 ש"א: 35 מפגשים של 5 ש"א;
  אחת לשבוע, ביום ובשעה קבועים.

 • 2 תהליכי אימון מלאים למתאמנים שונים – תחת ליווי והדרכה מעשית מצוות יוזמות.

 • אימון אישי של המאמן - עלפי דרישות לשכת המאמנים מחויב הסטודנט לעבור אימון אישי עם מאמן מוסמך של הלשכה – 10 מפגשים. אימון זה הינו בתשלום נפרד למאמן ישירות .

 • מבחן מעשי, תאורטי, אתיקה-  נעשה במסגרת הקורס.

 

שלב ב'- קורס הסמכת מאמנים

 • קורס הסמכת מאמנים בהיקף של 50 ש"א: 10 מפגשים של 5 ש"א: אחת לשבוע, ביום ובשעה קבועים.

 • 6 תהליכי אימון תחת הדרכה קבוצתית ואישית - בני 10-12 מפגשים. (60-72 שעות):

בתהליכי אימון אלו ניתן לגבות תשלום מ- 3 מתאמנים  עבור האימון, ובכך להתחיל להתפרנס מהמקצוע. הגבייה מ3 המתאמנים הנוספים תעשה עבור תרומה לקהילה.

 

בסיום כל החובות הנ"ל ולאחר אישורה של המנחה המובילה, הנך זכאי/ת לקבל תעודה מאמן/ת  מוסמך/ת מטעם יוזמות .

נספח ד': הרשמה ללשכת המאמנים

קורסי אימון:

מכללת יוזמות פועלת עפ"י הסטנדרטים של לשכת המאמנים בישראל ומוכרת ע"י הלשכה. הרישום ללשכת המאמנים הינו בגדר המלצה ואינו מחייב.  הלימודים הינם בהתאם לרפורמה של לשכת המאמנים בישראל, סיום התכנית בהצלחה אינו מהווה רישום אוטומטי ללשכה. הרישום ללשכה הינו באחריותו המלאה של התלמיד ועליו לעמוד בכל התנאים הנדרשים כמפורט באתר האינטרנט של הלשכה. למכללת יוזמות אין ולא תהיה כל אחריות על קבלתו או אי קבלתו ללשכה ו/או על דרישות נוספות שיוצגו בפניו לצורך כך. 

הסטודנטים במכללת יוזמות רשאים להצטרף לפעילות לשכת המאמנים בהיותם סטודנטים ובסיום תכנית ההסמכה יוכלו להירשם ולקבל תעודת מאמן מוסמך מהלשכה.                                            

 

לאחר סיום תהליך ההסמכה, בוגר יוזמות רשאי להיכנס 'למסלול הירוק' של לשכת המאמנים, מסלול ייחודי ומקוצר, להצטרפות ולהסמכה של הלשכה המיועד לבוגרי בתי ספר מוכרים. למידע - http://ilcc.org.il

 

כתב הסכמה שחרור מידע ללשכת המאמנים

 

אני מצהיר/ה כדלקמן:

ידוע לי כי מכללת יוזמות הנו מוסד מוכר על ידי לשכת המאמנים בישראל, ע"ר 580481622 ("לשכת המאמנים").

ידוע לי כי לצורך פיקוח ובקרה על תהליך הסמכת מאמנים בבית הספר רשאית לשכת המאמנים לדרוש לקבל או לעיין בכל מידע רלבנטי לגבי כל תלמיד.

הנני נותן/ת הסכמתי לכך שנציגיה המוסמכים של לשכת המאמנים יוכלו לדרוש ולקבל מבית הספר מידע באשר אליי, לרבות: שמי, פרטים מזהים, מעני, דרכי התקשרות עמי, הכשרתי המקצועית, הישגיי.

המידע יישמר בסודיות מוחלטת על ידי לשכת המאמנים בישראל ולא ישמש לכל מטרה אחרת פרט לפיקוח על מכללת יוזמות.